อะไรคือ Journal Service ?

เนื่องด้วยหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ ที่ให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ ทั้งนี้ได้บอกรับวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (ฉบับพิมพ์) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาของมหาวิทยาลัย

โดยวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (ฉบับพิมพ์) จัดเก็บและให้บริการค้นคว้าภายในหอสมุดกลางเท่านั้น หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้ริเริ่มจัดทำเว็บไซต์ “ Journal Service ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถติดตามวารสสารสิ่งพิมพ์ใหม่ในวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศฉบับล่าสุดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว