Our Address

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

Call Us

ฝ่ายวารสาร

โทรศัพท์: 077-913-336

โทรภายใน : 5811