ISSUE Detail

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ม.ธรรมศาสตร์)

  • ISSN : 0858-4435
  • LANGUAGE : ไทย
  • Vol. : 28
  • No. : 10-October-2020
  • Subject Branch : Journal

Detail

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป