ISSUE Detail

เอกสารภาษีอากร

  • ISSN : 0125-6580
  • LANGUAGE : ไทย
  • Vol. : 40
  • No. : 472-Jan-2021
  • Subject Branch : Journal

Detail

วารสารเอกสารภาษีอากร 36 ปี วารสารเอกสารภาษีอากรที่มียอดสมาชิกสูงสุดในประเทศ ด้วยการเป็นผู้นำเสนอความรู้ทางบัญชีและภาษีที่เป็นประโยชน์ให้กับนักบัญชีผู้ปฏิบัติงานเจ้าของกิจการ เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การเสียภาษี การบริหารภาษี และการวางแผนภาษีพร้แมหลักการทางบัญชีที่สำคัญ รวบรวมจากการ ปฏิบัติของ ผู้เขียนที่มากด้วยประสบการณ์