ISSUE Detail

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • ISSN : 2730-3489
  • LANGUAGE : ไทย
  • Vol. : 37
  • No. : 2-July-December-2020
  • Subject Branch : Journal

Detail

             วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และแนวคิดใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐและเอกชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขอบเขตของสาขาบทความที่เปิดรับพิจารณา ได้แก่ สาขาการจัดการ สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 
              วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ซึ่งจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)