ISSUE Detail

ศิลปากร

  • ISSN : 0125-0531
  • LANGUAGE : ไทย
  • Vol. : 63
  • No. : 5-Sep-October-2020
  • Subject Branch : Journal

Detail

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คลองห้า ปทุมธานี / บันทึกเรื่องราวอ่อนไหวในอดีต เพื่อดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งในอนาคต พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา / ซากเรือจมคลองท่อม : หลักฐานเรือผูกยุคแรกเริ่มที่พบในประเทศไทย / แหล่งเรือจมปากคลองกล้วย หลักฐานเชิงประจักษ์ ด้านเทคโนโลยีการต่อเรือ และปฏิสัมพันธ์ทางทะเลชายฝั่งอันดามันสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ / ความสำคัญของคลองโคกขาม และพันท้ายนรสิงห์ กับประวัติศาสตร์ไทย / หลักฐานสำคัญใต้ฐานพระอุโบสถวัดชินวราราม: ร่องรอยโบราณวัตถุในเขตชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี / ประติมากรรมศิลาฤกษ์รูปเต่าค้นพบใหม่ จากโบราณสถานสระโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / การเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๒๘ / คลองรอบกรุง / พระคเณศทรงเต่า ประติมากรรม "ไม้จำหลักหนึ่งเดียว ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร" / ทับหลังภาพเล่าเรื่องกวนเกษียรสมุทรของเมืองวิมายะ