วารสารสภาการพยาบาล

36

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

13

เคหการเกษตร

2

Food focus

16

น.ส.พ.กสิกร

94

ธรรมจักษุ

105

ธรรมจักษุ

105

British Journal of Community Nursing

26

สาส์นไก่&สุกร

19