วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

38

TAT Review

7

TAT Review

6

ศิลปากร

63

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

37

เอกสารภาษีอากร

40

เอกสารภาษีอากร

40

วารสารพยาบาล

69

วารสารธรรมศาสตร์

39