ชีวจิต

23

แพรว

42

บ้านและสวน

45

อสท.

61

Vogue Thailand

-

Nation Geographic

-

Gourmet&Cuisine

-

Food focus Thailand

16

การเงินธนาคาร

467

เทคโนโลยีชาวบ้าน

739

วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มนุษย์-สังคม)

10

ดอกเบี้ย

40

Trainer

-

ธรรมจักษุ

105

วารสารวนศาสตร์ไทย

39

วารสารวิชาการเกษตร

38

ศิลปากร

63

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

16

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1

5

วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

43

ศิลปวัฒนธรรม

42

มอเตอร์ไซค์

49

Hello

16

สัตว์น้ำ

31

หมอชาวบ้าน

43

วารสารพยาบาล

69

เทคโนโลยีชาวบ้าน

33

เคหการเกษตร

45

คำพิพากษาฎีกา

ตอนที่ 3

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์

40