วารสารพยาบาลสาธารณสุข

34

Journal of Pediatric Nursing

55

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

43

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ

14

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

38

AJN American Journal of Nursing

120

TAT Review

7

TAT Review

6

ศิลปากร

63