วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

15

ผู้ไถ่

41

The Pacific Rim International Journal of Nursing Research (PRIJNR)

25

Nursing Research

69

พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์

14

เมืองโบราณ

46

อนุรักษ์ดินและน้ำ

35

กีฎและสัตววิทยา

37

British Journal of Community Nursing

25