น.ส.พ.กสิกร

94

ธรรมจักษุ

105

ธรรมจักษุ

105

British Journal of Community Nursing

26

สาส์นไก่&สุกร

19

ศิลปวัฒนธรรม

42

สัตว์น้ำ

31

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ม.ธรรมศาสตร์)

28

มอเตอร์ไซค์

49