สารวุฒิสภา

28

ดอกเบี้ย

40

หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์

-

สมุนไพรรักษาโรค

-

โครงการหลวง

24

วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

15

ผู้ไถ่

41

The Pacific Rim International Journal of Nursing Research (PRIJNR)

25

Nursing Research

69