วารสารสายตรงศาสนา

5

วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม

12

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม

2

วารสารโพธิยาลัย

45

วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต

4

MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing 

46

มติชน สุดสัปดาห์

41

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

14

JPN

58