วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต

4

MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing 

46

มติชน สุดสัปดาห์

41

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

14

JPN

58

วารสารสภาการพยาบาล

36

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

13

เคหการเกษตร

2

Food focus

16